Den första AI-lagstiftningen är här!

Published by S K on

Europaparlamentet har tagit ett stort kliv framåt i fråga om Artificiell Intelligens genom att införa AI-lagen. Lagen är världens första heltäckande reglering av artificiell intelligens. Detta banbrytande initiativ ämnar säkerhetsställa att användningen av AI inom EU sker på ett säkert, transparent och ansvarsfullt sätt samtidigt som innovation och utveckling främjas.

Här är några av de viktigaste ändringar som lagen kommer att medföra:

Skydd för användare: EU kommer att klassificera AI-system efter den potentiella risk de kan komma att utgöra för användarna. Systemen kommer att genomgå en kontinuerlig bedömning för att säkerställa användarnas säkerhet och personliga integritet.

Transparens och ansvar: Europaparlamentet har fastställt krav på att AI-system skall vara säkra, transparenta, spårbara, icke-diskriminerande samt miljövänliga. Dessutom ställs krav på att AI-systemen skall övervakas av människor för att förhindra eventuellt skadliga effekter för användarna.

Oacceptabel användning: AI-system som bedöms utgöra en oacceptabel hög risk för människor är bland annat system som medför kognitiv beteendemanipulation samt social poängsättning (Social Credit Score). Dessa kommer att förbjudas.

Reglering av hög risk: AI-system som riskerar att ha en negativ påverkan på vår säkerhet och/eller grundläggande rättigheter kommer att kategoriseras under benämningen “högrisk AI”. Dessa system kommer att genomgå strikta bedömningar och regleras noggrant.

Innovationsstöd: Trots omfattande reglering ämnar EU även stödja fortsatt innovation och tillväxt inom AI. Små och medelstora företag kommer därför att erbjudas stödmöjligheter för att utveckla och träna sina AI-system innan de lanseras på på marknaden.

För mer information:

https://lnkd.in/dEh7me6C